Opatrenie č. 143/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Platnosť od 29.05.2019
Účinnosť od 01.06.2019

OBSAH