Zákon č. 139/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 29.05.2019
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019 okrem § 79 ods. 1 písm. ba) a bb) v čl. I 48. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2019 - 31.12.2020 Delená účinnosť
01.06.2019 - 30.06.2019

Pôvodný predpis

29.05.2019