Oznámenie č. 90/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL,, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.03.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.