Vyhláška č. 9/2018 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.

Platnosť od 11.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.01.2018