Oznámenie č. 84/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. marca 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

Platnosť od 22.03.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

84

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo


opatrenie zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Opatrenie ustanovuje zmenu výšky koeficientu na jedného obyvateľa na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na 1,11 eura.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.