Oznámenie č. 47/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky

Platnosť od 26.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Pôvodný predpis

26.02.2018