Oznámenie č. 43/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.02.2018
Účinnosť do 30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.