Oznámenie č. 391/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Platnosť od 28.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

391

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.), opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74 (oznámenie č. 404/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/17945/2013-74 (oznámenie č. 481/2013 Z. z.), opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74 (oznámenie č. 280/2014 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2016 č. MF/017857/2016-74 (oznámenie č. 384/2016 Z. z.).

Opatrenie ustanovuje rozdiely medzi účtovnou závierkou investičného fondu s premenlivým základným imaním a podfondom vytvoreným týmto investičným fondom s premenlivým základným imaním a spresňuje účtovnú závierku subjektov kolektívneho investovania tak, aby sa v nej mohli vykazovať komodity. Do komodít môžu investovať špeciálne fondy kvalifikovaných investorov a subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 33/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.