Vyhláška č. 387/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.04.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem bodu 46, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.03.2019