Zákon č. 375/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2018
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 5, 8 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.08.2019

Pôvodný predpis

22.12.2018