Zákon č. 372/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 21.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. II prvého, druhého, štvrtého a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2019 Aktuálne znenie