Vyhláška č. 363/2018 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 505/2019 Z. z.

OBSAH