Oznámenie č. 360/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

Platnosť od 18.12.2018
Účinnosť od 01.02.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.12.2018