Oznámenie č. 359/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Platnosť od 18.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

359

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14950/2015-74 (oznámenie č. 297/2015 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým č. 32/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14950/2015-74 (oznámenie č. 297/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Sumy položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.“.

2. Za § 4f sa vkladá § 4g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2019 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2019.“.

3. V prílohe č. 1 riadok 061 znie: „Rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov a ostatné fondy tvorené zo zisku.“.

4. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky na vyplňovanie všeobecných náležitostí v štvrtom bode sa slová „celých eurách“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta“.

5. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha Pasíva prvý bod znie:

1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, emisné ážio, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov, 2a) ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. V položke ostatné kapitálové fondy sa vykazuje aj kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.

6. V prílohe č. 3 čl. VI sa na konci pripája táto veta: „K informáciám o kapitálovom fonde tvorenom z príspevkov akcionárov sa okrem členenia podľa čl. IX bodu 14 uvádza aj opis tvorby tohto fondu, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov akcionárov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov účtovnej jednotky pre jej akcionárov, ako aj na zvýšenie základného imania.“.

7. V prílohe č. 3 čl. IX bod 14 znie:

14. Informácie k čl. VI

vzorová tabuľka č. VI/1

Vlastné imanieStav na začiatku bežného účtovného obdobiaZvýšeniePovinný prídelIné zvýšenieZníženieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcdefg
Základné imanie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Dividendy
Vlastné imanie spolu
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Štruktúra platiteľov poistnéhoPočet poistencovPrírastok/ ÚbytokPoistnéPočet poistencovPrírastok/ ÚbytokPoistné
abcdefg
Zamestnanci a zamestnávatelia
SZČO
Štát
Iní platitelia
Počet poistencov spoluxx
vzorová tabuľkač.VIII/5a
č. r.UkazovateľBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce obdobie
abcd
1Preddavky na poistné splatné v príslušnom kalendárnom roku
2Ročný úhrn poistného pred prerozdeľovaním poistného za príslušný kalendárny rok
3Objem zákonom ustanovenej výšky výdavkov na prevádzkové činnosti poisťovne podľa § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
4Skutočná výška výdavkov na prevádzkové činnosti z toho
4ana bežné výdavky
4bna kapitálové výdavky
4cna splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek
5Rozdiel medzi zákonom ustanovenou výškou výdavkov na prevádzkové činnosti a použitím výdavkov na prevádzkové činností (r.3-r.4)
6Použitie prostriedkov z iných zdrojov vrátane minulých účtovných období
Počet poistencov zdravotnej poisťovne
Limit výdavkov na prevádzkové činnosti poisťovne podľa § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v %
Reálne plnenie limitu výdavkov na prevádzkové činnosti v %