Oznámenie č. 357/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Platnosť od 18.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem bodov 1 až 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Pôvodný predpis

18.12.2018