Oznámenie č. 341/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Platnosť od 30.11.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.

341

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu opatrenia je úprava regulácie cien transfúznych liekov vo vzťahu k implementácii európskej legislatívy, ktorá priniesla nové postupy pri príprave transfúznych liekov. V návrhu opatrenia v prílohe č. 2 sa určujú pevné ceny transfúznych liekov navýšené o 5 % oproti doterajšej cene transfúznych liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 53 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.