Nariadenie vlády č. 34/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

(v znení č. 38/2018 Z. z.)

Platnosť od 10.02.2018
Účinnosť od 01.09.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2018 okrem čl. I bodov 32 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.