Vyhláška č. 337/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.11.2018
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobudnú činnosť 1. júla 2019.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2019 - 30.06.2019

Pôvodný predpis

29.11.2018