Oznámenie č. 328/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015

Platnosť od 22.11.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

328

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015.

Hlavnými cieľmi opatrenia sú:

1. ustanoviť vzor, na základe ktorého budú banky uverejňovať ukazovateľ krytia likvidity a jeho vybrané časti podľa článku 435 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 575/2013“), pretože je kľúčovým ukazovateľom na hodnotenie riadenia rizika a na rozhodovanie účastníkov trhu,

2. ustanoviť vzor pre zverejňovanie údajov o krytých dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch bánk, ktoré vydávajú kryté dlhopisy, alebo bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré vydávali hypotekárne záložné listy v zmysle článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a to na zvýšenie transparentnosti informovania investorov o stave a kvalite krytých dlhopisov a hypotekárnych záložných listov,

3. ustanoviť vzor, na základe ktorého budú vybrané banky (tie, ktoré sa rozhodli uplatňovať prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9) uverejňovať vybrané údaje o obozretnom podnikaní (vlastné zdroje, rizikovo vážené aktíva, kapitálové podiely a ukazovateľ finančnej páky) v dôsledku účinnosti nového medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9 od roku 2018 a s tým súvisiacich prechodných opatrení na zmiernenie dopadu tohto štandardu.

Opatrenie obsahuje tri nové prílohy, ktorými sa zabezpečí jednotný formát a spôsob zverejňovania údajov.

Ďalším cieľom opatrenia je reakcia na zmeny v terminológii a nové pravidlá pri úprave oceňovania aktív podľa medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9 uplatňovaného pre účtovné obdobie od 1. januára 2018, ako aj transpozícia usmernení EBA/GL/2018/01 k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 27/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).