Oznámenie č. 326/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

Platnosť od 22.11.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

326

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov.

Opatrením sa ustanovujú údaje zapisované do registra krytých dlhopisov na účely súvisiace s programom krytých dlhopisov, spôsob, postupy a technické pravidlá vedenia registra krytých dlhopisov, termíny, lehoty a periodicita predkladania a aktualizácie údajov zapisovaných do registra krytých dlhopisov.

Cieľom opatrenia je harmonizovať a automatizovať spôsob vedenia a zapisovania údajov do registra krytých dlhopisov v bankovom sektore tak, aby sa vo zvýšenej miere zabezpečila dvojitá ochrana investorov, ktorá je kľúčovou charakteristikou krytých dlhopisov, ďalej zlepšila informovanosť investorov, správcu programu krytých dlhopisov a výkon dohľadu Národnej banky Slovenska. Taktiež aby na účely riešenia krízových situácií banky bolo zabezpečené rýchle a prehľadné vedenie oddelenej podstaty aktív a pasív súvisiacich s programom krytých dlhopisov, a to až na úroveň emisie.

Do registra krytých dlhopisov sa zapisujú a vedú údaje o aktívach v krycom súbore, krytých dlhopisoch, odhadovaných záväzkoch súvisiacich s programom krytých dlhopisov a preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch, ktoré sa banka rozhodla viesť v registri krytých dlhopisov po splnení dodatočných podmienok.

Opatrenie obsahuje dve prílohy, ktorými sa zabezpečí jednotný výklad spôsobu vedenia údajov v registri, ako aj jeho jednoduchšie vedenie prostredníctvom číselníkov a zoskupení vytvorených v informačnom systéme štatistický zberový portál, ktorý banky používajú.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 27/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).