Oznámenie č. 319/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Platnosť od 20.11.2018

319

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. februára 2006 bol v Ženeve prijatý Dohovor o práci v námornej doprave, 2006.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1097 z 13. marca 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť predzákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 26. apríla 2018. Ratifikačná listina bola uložená 17. mája 2018 u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce.

Dohovor nadobudol platnosť 20. augusta 2013 v súlade s článkom VIII ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. mája 2019 v súlade s článkom VIII ods. 4.

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE

DOHOVOR O PRÁCI V NÁMORNEJ DOPRAVE, 2006