Zákon č. 318/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 20.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 19 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 30. novembra 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 370/2019 Z. z.(nepriamo)
01.01.2019 - 31.12.2019 Aktuálne znenie
30.11.2018 - 31.12.2018 Delená účinnosť