Zákon č. 317/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 466/2019 Z. z.)

Platnosť od 19.11.2018
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2022 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 16, 19, 60, 69, 70 a 102, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. I bodov 79, 81, 99, 105, 106 a § 293ef v 114. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodov 2 až 15, 17, 18, 20 až 4...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 466/2019 Z. z. Delená účinnosť
01.01.2021 - 31.12.2022 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2020 - 31.12.2020 466/2019 Z. z.
01.01.2019 - 31.12.2019 Delená účinnosť
19.11.2018 - 31.12.2018