Oznámenie č. 316/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

Platnosť od 16.11.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 27. novembra 2018 v súlade s článkom 11 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 27. novembra 2018.

316

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 2015 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 15. apríla 2015. Ratifikačná listina bola uložená 24. apríla 2015 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 27. novembra 2018 v súlade s článkom 11 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 27. novembra 2018.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 207/17 zo 4. augusta 2015.