Oznámenie č. 315/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Platnosť od 16.11.2018
Účinnosť do 31.10.2020
Zrušený 299/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

315

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

opatrenie č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Opatrením sa vypúšťajú a upravujú niektoré prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky alebo prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky, a to aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, a spresňujú a dopĺňajú sa niektoré ustanovenia platného opatrenia. Opatrenie sa vzťahuje na žiadateľov o poskytnutie dotácie.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v úplné znenie opatrenia je uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.