Oznámenie č. 315/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Platnosť od 16.11.2018
Účinnosť do 31.10.2020
Zrušený 299/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.