Opatrenie č. 311/2018 Z. z.Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.11.2018
Účinnosť od 01.05.2019 do29.06.2020
Zrušený 179/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2018 okrem čl. I druhého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a dvanásteho bodu až dvadsiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I deviateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 23. júna 2021.