Vyhláška č. 31/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.02.2018
Účinnosť od 15.02.2018 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.

OBSAH

31

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 30. januára 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. a vyhlášky č. 366/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 prvom diele časti II. písm. A prvý bod znie:

1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika“.

2. V prílohe č. 2 prvom diele časti II. písm. A sa vypúšťajú druhý bod a tretí bod.

Doterajší štvrtý bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až siedmy bod.

3. V prílohe č. 2 prvom diele časti IV. písm. A štvrtom bode sa slová „desať rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2018.


Martina Lubyová v. r.