Oznámenie č. 303/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Platnosť od 09.11.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.