Opatrenie č. 295/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

(v znení č. 182/2019 Z. z.)

Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019
Zrušený 411/2019 Z. z.