Oznámenie č. 292/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

Platnosť od 22.10.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.

292

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 13 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie upravuje skutočnosti vyplývajúce zo zákona č. 282/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú evidovaných a zverejňovaných údajov, ich zmien a výmazu z registra vedeného Národnou bankou Slovenska. Nová právna úprava rozširuje evidenciu údajov v registri vedenom Národnou bankou Slovenska s cieľom efektívnejšieho výkonu dohľadu nad finančnými agentmi a finančnými poradcami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 23/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).