Zákon č. 287/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.10.2018