Zákon č. 282/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2018 okrem čl. I § 293ee v 7. bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, a čl. I bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.