Opatrenie č. 280/2018 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Platnosť od 09.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019

280

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 25. septembra 2018

o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladajú tieto hlásenia:

Označenie hláseniaNázov hlásenia
a) DEV-MAJ(NBS)1-12Mesačné hlásenie o majetkových účastiach,
b) DEV-MES(NBS)1-12Mesačné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
c) DEV-STV(NBS)1-04Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
d) DEV-PS(NBS)1-01Hlásenie o počiatočných stavoch.

(2) Hlásenia podľa odseku 1 sa predkladajú, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca zahraničné aktíva alebo zahraničné pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu
2 000 000 eur a viac.

(3) Pri ohlasovacej povinnosti, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu menej ako 2 000 000 eur, hlásenia DEV-MAJ(NBS)1-12, DEV-MES(NBS) 1-12, DEV-STV(NBS)1-04 sa predkladajú do konca kalendárneho roka, v ktorom zahraničné aktíva alebo zahraničné pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu menej ako 2 000 000 eur.

(4) Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 4; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.

§ 2

(1) Hlásenia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa predkladajú takto:

Označenie
hlásenia
Periodicita
predkladania
Termín
predkladania
Forma a spôsob predkladania
a) DEV-MAJ(NBS)1-12mesačnedo 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaelektronicky,
b) DEV-MES(NBS)1-12mesačnedo 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaelektronicky,
c) DEV-STV(NBS)1-04štvrťročnedo 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca
po uplynutí kalendárneho
štvrťroka
elektronicky.

(2) Hlásenie DEV-PS(NBS)1-01 sa predkladá pri vzniku ohlasovacej povinnosti do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikla ohlasovacia povinnosť.

(3) Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.

(4) Elektronickým predkladaním hlásení podľa odseku 1 je predkladanie hlásení prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

§ 3

Hlásenia za rok 2018, ktoré sa predkladajú v roku 2019, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2018.


§ 4

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 264/2015 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Jozef Makúch v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 280/2018 Z. z.

VZOR

Mesačné hlásenie o majetkových účastiach

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−MAJ(NBS)1−12

Všeobecné informácie:

1. Údaje v hlásení DEV–MAJ(NBS)1–12 sa uvádzajú za kalendárny mesiac.

2. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec – podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

3. Priamy investor – materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sa pre potreby NBS považuje za podnik so 100 % majetkovou účasťou zriaďovateľa na základnom imaní vykazujúcej jednotky a nulovou hodnotou jeho podielu v tisícoch eur.

4. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

a) priamy investor,

b) sesterská spoločnosť,

c) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

d) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

5. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

6. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

7. Majetková účasť vykazujúcej jednotky v zahraničí 10 % a viac je finančná investícia vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 %.

V hodnote majetkovej účasti je zahrnutý aj vklad vykazujúcej jednotky do fondov podniku priamej investície v zahraničí.

8. Majetková účasť vo vykazujúcej jednotke zo zahraničia 10 % a viac je majetková účasť priameho investora vo vykazujúcej jednotke najmenej 10 %.

9. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

a) podnik priamej investície,

b) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

10. Reverzná investícia je majetkový podiel do 10 % podniku priamej investície na základnom imaní priameho investora. Vykazujú sa tieto vzťahy

a) podiel podniku priamej investície v zahraničí na základnom imaní vykazujúcej jednotky do 10 %,

b) podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora do 10 %.

11. Dividendy, tantiémy, podiely na zisku – priznané a vyplatené sú priznané a vyplatené nároky akcionárov a spoločníkov za vykazované obdobie.

12. Prevedený zisk alebo strata organizačnej zložky sú prevedené zisky alebo straty za vykazované obdobie.

13. Kapitálové fondy vykazujúcej jednotky sú účty: 412 ­ Emisné ážio, 413 – Ostatné kapitálové fondy.

14. Štatistická klasifikácia ekonomických činností je štvormiestny numerický kód podľa číselníka Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

15. Subjekty na osobitné účely sú subjekty vytvorené na uskutočnenie určitého cieľa, aktivity alebo série transakcií, ak spĺňajú tieto znaky:

a) nezávislý vlastník vykonáva kontrolu nad subjektom na osobitné účely,

b) podiel nezávislého vlastníka na základnom imaní subjektu na osobitné účely je najmenej 10 %,

c) obchodná činnosť pozostáva z holdingových aktivít, pohybu finančných prostriedkov, zo získavania kapitálu alebo riadenia rizika,

d) v subjekte na osobitné účely je zamestnaných minimum zamestnancov,

e) je charakteristický malou alebo žiadnou produkciou.

I. Vykazovanie zahraničných aktív:

Majetková účasť 10 % a viac − Aktíva

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky, poradové číslo podniku priamej investície v zahraničí, obchodné meno podniku priamej investície v zahraničí, kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín, mesto sídla podniku priamej investície v zahraničí, SK NACE Rev. 2 podľa Číselníka štatistickej klasifikácie ekonomických činností, subjekt na osobitné účely podľa Číselníka subjektov na osobitné účely.

2. V stĺpci 1 sa vykazuje podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí.

Podiel majetkovej účasti podniku priamej investície v zahraničí vo vykazujúcej jednotke do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia. Podiel na základnom imaní sa vykazuje ku koncu vykazovaného obdobia v percentách.

3. V stĺpci 2 sa vykazuje transakcia zvyšujúca, čo je splatený peňažný a nepeňažný vklad vykazujúcej jednotky do základného imania podniku priamej investície v zahraničí, vklad do kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí pripadajúcich na vykazujúcu jednotku. Uvedené transakcie sú finančnou investíciou vykazujúcej jednotky v zahraničí. V stĺpci 2 sa vykazujú aj priznané nároky akcionárov a spoločníkov z titulu budúcej výplaty dividend, tantiém a podielov na zisku a prevedená strata organizačnej zložky. Vklad podniku priamej investície v zahraničí do vykazujúcej jednotky do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

4. V stĺpci 3 sa vykazuje transakcia znižujúca, čo je zníženie peňažného a nepeňažného vkladu vykazujúcou jednotkou v podniku priamej investície v zahraničí, použitie a zníženie kapitálových fondov podniku priamej investície v zahraničí pripadajúcich na vykazujúcu jednotku vyplatením, vyplatené dividendy, tantiémy a podiely na zisku, prevedený zisk organizačnej zložky.

5. V stĺpci 5 sa vykazujú kurzové rozdiely vyplývajúce z precenenia finančnej investície.

6. V stĺpci 6 sa vykazujú reklasifikácie, a to kapitalizácia pohľadávok.

7. V stĺpci 7 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a finančných investícií, vrátane opravných položiek.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, zvýšenie základného imania zo zisku, zmena finančnej investície do 10 % na finančnú investíciu 10 % a viac a naopak a rozdiely zo zaokrúhľovania.

9. V stĺpci 9 sa vykazuje stav majetkovej účasti, to znamená finančnej investície vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí ku koncu vykazovaného obdobia.

Stav majetkovej účasti podniku priamej investície v zahraničí vo vykazujúcej jednotke do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

10. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

II. Vykazovanie zahraničných pasív:

A. Majetková účasť 10 % a viac − Pasíva

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky, poradové číslo priameho investora, obchodné meno priameho investora, kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín, mesto sídla priameho investora.

2. V stĺpci 1 sa vykazuje podiel majetkovej účasti priameho investora na základnom imaní vykazujúcej jednotky. Podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

Podiel na základnom imaní sa vykazuje ku koncu vykazovaného obdobia v percentách.

3. V stĺpci 2 sa vykazuje transakcia zvyšujúca, čo je splatený peňažný a nepeňažný vklad priameho investora do základného imania vykazujúcej jednotky, vklad a vytvorenie kapitálových fondov vo vykazujúcej jednotke, predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov. Zvyšujúca transakcia sa vykazuje aj pri novom investorovi, ktorý nadobudol majetkovú účasť vo vykazujúcej jednotke, pričom neuskutočnil nový vklad do základného imania ani do kapitálových fondov, ale prechádzajú na neho majetkové práva od pôvodného investora. V stĺpci 2 sa vykazujú aj priznané nároky akcionárov a spoločníkov z titulu budúcej výplaty dividend, tantiém a podielov na zisku a prevedená strata organizačnej zložky. Vklad vykazujúcej jednotky do základného imania priameho investora do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

4. V stĺpci 3 sa vykazuje transakcia znižujúca, čo je zníženie peňažného a nepeňažného vkladu priameho investora, obstaranie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, zníženie kapitálových fondov vyplatením priamemu investorovi, vyplatené dividendy, tantiémy a podiely na zisku, prevedený zisk organizačnej zložky. Znižujúca transakcia sa vykazuje aj pri investorovi, ktorému zaniká majetková účasť vo vykazujúcej jednotke, pričom podiel na základnom imaní ani kapitálové fondy mu neboli vyplatené, ale jeho majetkové práva prechádzajú na nového investora.

5. V stĺpci 5 sa vykazujú kurzové rozdiely vyplývajúce z precenenia finančnej investície pri reverznej investícii.

6. V stĺpci 6 sa vykazujú reklasifikácie, a to zvýšenie alebo zníženie základného imania prevodom z alebo do kapitálových fondov vykazujúcej jednotky, kapitalizácia záväzkov, zmena majetkovej účasti do 10% na majetkovú účasť 10 % a viac a naopak.

7. V stĺpci 7 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a finančných investícií, vrátane opravných položiek pri reverznej investícii.

8. V stĺpci 8 sa vykazuje zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov zo zisku, zníženie základného imania alebo kapitálových fondov z dôvodu úhrady straty vykazujúcej jednotky, zvýšenie alebo zníženie kapitálových fondov realizované tuzemským investorom, účtovanie o zvýšení alebo znížení základného imania alebo kapitálových fondov pri zlúčení s inou spoločnosťou a rozdiely zo zaokrúhľovania.

9. V stĺpci 9 sa vykazuje stav majetkovej účasti priameho investora vo vykazujúcej jednotke ku koncu vykazovaného obdobia – splatená výška základného imania pripadajúca na priameho investora a celkový účtovný stav kapitálových fondov a emisného ážia z účtovníctva vykazujúcej jednotky. Stav majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora do 10 % sa vykazuje ako reverzná investícia.

10. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

B Majetková účasť do 10 % − Pasíva

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO“ uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky a kód krajiny protistrany podľa Číselníka kódov krajín.

2. V stĺpci 1 sa vykazuje transakcia zvyšujúca, čo je splatený peňažný a nepeňažný vklad investora do základného imania vykazujúcej jednotky do 10 %. Zvyšujúca transakcia sa vykazuje aj pri novom investorovi, ktorý nadobudol majetkovú účasť vo vykazujúcej jednotke, pričom neuskutočnil nový vklad do základného imania, ale prechádzajú na neho majetkové práva od pôvodného investora. V stĺpci 1 sa vykazujú aj priznané nároky akcionárov a spoločníkov z titulu budúcej výplaty dividend, tantiém a podielov na zisku.

3. V stĺpci 2 sa vykazuje transakcia znižujúca, čo je zníženie peňažného a nepeňažného vkladu investora do 10 %, vyplatené dividendy, tantiémy a podiely na zisku. Znižujúca transakcia sa vykazuje aj pri investorovi, ktorému zaniká majetková účasť vo vykazujúcej jednotke, pričom podiel na základnom imaní mu nebol vyplatený, ale jeho majetkové práva prechádzajú na nového investora.

4. V stĺpci 5 sa vykazujú reklasifikácie, a to kapitalizácia záväzkov a zmena majetkovej účasti do 10 % na majetkovú účasť 10 % a viac a naopak.

5. V stĺpci 7 sa vykazuje zvýšenie základného imania zo zisku, zníženie základného imania z dôvodu úhrady straty vykazujúcej jednotky, zvýšenie alebo zníženie základného imania prevodom z kapitálových fondov, účtovanie o zvýšení alebo znížení základného imania pri zlúčení s inou spoločnosťou a rozdiely zo zaokrúhľovania.

6. V stĺpci 8 sa vykazuje stav majetkovej účasti investora do 10 % vo vykazujúcej jednotke ku koncu vykazovaného obdobia.

7. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

Zoznam použitých skratiek:

NBSNárodná banka Slovenska
PSČpoštové smerovacie číslo
tis.tisíc
PIpriamy investor
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
NKIJnajvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka
ZIzákladné imanie
SPEsubjekt na osobitné účely
č. r.číslo riadku

Príloha č. 2 k opatreniu č. 280/2018 Z. z.

VZOR

Mesačné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−MES(NBS)1−12

I. Všeobecné informácie:

1. Údaje v hlásení DEV-MES(NBS)1-12 sa uvádzajú za kalendárny mesiac.

2. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec - podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

3. Vykazujúce jednotky predkladajú aj negatívne hlásenie.

4. Priamy investor - materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi - zahraničnému subjektu.

5. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci. Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

a) priamy investor,

b) sesterská spoločnosť,

c) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

d) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

6. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

7. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

8. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

a) podnik priamej investície,

b) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

9. Cash pooling predstavuje presuny voľných finančných prostriedkov medzi podnikmi v skupine, ktoré sú definované ako krátkodobé pôžičky.

II. Vykazovanie zahraničných aktív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. Pod eurozónou sa vykazujú aktíva s týmito členskými štátmi: Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Litva. Nevykazujú sa aktíva medzinárodných inštitúcií, ktoré majú sídlo registrované v štáte, ktorý je členom eurozóny, okrem Európskej centrálnej banky.

3. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú vyfakturované pohľadávky z obchodného styku, poskytnuté istiny úverov a pôžičiek, poskytnuté finančné prostriedky na cash poolingový účet vedený v zahraničí, nákup dlhových cenných papierov, poskytnuté preddavky a prírastky na bankový účet vykazujúcej jednotky otvorený v zahraničí. Zvyšujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany dlžníka (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj ak dochádza k postúpeniu pohľadávok vykazujúcej jednotky od tuzemského dlžníka na zahraničného dlžníka).

4. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú úhrady a zápočty pohľadávok z obchodného styku, splátky istín poskytnutých úverov a pôžičiek, predaj dlhových cenných papierov, vysporiadanie poskytnutých preddavkov a úbytky z bankového účtu otvoreného v zahraničí, vrátane bankových poplatkov. Znižujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany dlžníka (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj ak dochádza k postúpeniu pohľadávok vykazujúcej jednotky od zahraničného dlžníka na tuzemského dlžníka). V znižujúcich transakciách sa vykazujú prijaté finančné prostriedky z cash poolingového účtu vedeného v zahraničí ak konečný stav presunu finančných prostriedkov vykazujúca jednotka dlhodobo účtuje ako pohľadávku. Ak vykazujúca jednotka eviduje konečný stav presunu finančných prostriedkov striedavo ako pohľadávku alebo ako záväzok, prijaté finančné prostriedky z cash poolingového účtu vedeného v zahraničí sa vykazujú ako zvyšujúca transakcia v riadku 511. V znižujúcich transakciách sa vykáže zápočet medzi prijatými a poskytnutými finančnými prostriedkami vždy len k ultimu kalendárneho štvrťroka. Rovnaká suma zápočtu sa vykáže v znižujúcich transakciách v riadku 111 aj 511. Vykazujúce jednotky sú zo strany NBS, po získaní kompletných informácií, usmernené k správnemu spôsobu vykazovania cash poolingu podľa postupov účtovania, ktoré vykazujúca jednotka používa.

5. V stĺpci 4 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom, časové rozlíšenie rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov.

6. V stĺpci 5 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, výplatu kupónu k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov pri splatení, to znamená pri predaji.

7. V stĺpci 7 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú reklasifikácie pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia pohľadávok a zmena charakteru protistrany dlžníka (napríklad zmena konkrétneho podniku v skupine so sídlom v zahraniční na ostatný podnik a naopak).

9. V stĺpci 9 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov a pohľadávok, vrátane opravných položiek.

10. V stĺpci 10 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, odpis pohľadávok, zmena kódu krajiny pri zmene sídla konkrétneho dlžníka a rozdiely zo zaokrúhľovania. Vykazujú sa tu aj údaje súvisiace so zlúčením vykazujúcej jednotky s iným subjektom.

11. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

Zahraničné aktíva sa vykazujú v členení na protistranu na samostatných stranách

a) strana 2 - Aktíva voči priamemu investorovi a podnikom v skupine, ktoré zahŕňajú sesterskú spoločnosť, najvyššiu kontrolnú inštitucionálnu jednotku a ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka,

b) strana 3 - Aktíva voči podniku priamej investície a ostatným podnikom v skupine pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky, ktoré zahŕňajú dcérske a pridružené podniky podniku priamej investície vykazujúcej jednotky,

c) strana 4 - Aktíva voči ostatným podnikom, ktoré nie sú súčasťou skupiny.

III. Vykazovanie zahraničných pasív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. Pod eurozónou sa vykazujú pasíva s týmito členskými štátmi: Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Litva. Nevykazujú sa pasíva medzinárodných inštitúcií, ktoré majú sídlo registrované v štáte, ktorý je členom eurozóny, okrem Európskej centrálnej banky.

3. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú obstaranie záväzkov z obchodného styku, istiny prijatých úverov a pôžičiek, prijaté finančné prostriedky z cash poolingového účtu vedeného v zahraničí, emisiu dlhových cenných papierov a prijaté preddavky. Zvyšujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany veriteľa (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj vtedy ak dochádza k postúpeniu záväzkov vykazujúcej jednotky od tuzemského veriteľa na zahraničného veriteľa).

4. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú úhrady a zápočty záväzkov z obchodného styku, splátky istín prijatých úverov a pôžičiek, splatenie dlhových cenných papierov, vysporiadanie prijatých preddavkov a odpustenie záväzkov. Znižujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany veriteľa (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj vtedy ak dochádza k postúpeniu záväzkov vykazujúcej jednotky od zahraničného veriteľa na tuzemského veriteľa). V znižujúcich transakciách sa vykazujú poskytnuté (splatené) finančné prostriedky na cash poolingový účet vedený v zahraničí ak konečný stav presunu finančných prostriedkov účtuje vykazujúca jednotka dlhodobo len ako záväzok. Ak vykazujúca jednotka eviduje konečný stav presunu finančných prostriedkov striedavo ako pohľadávku alebo ako záväzok, poskytnuté (splatené) finančné prostriedky na cash poolingový účet vedený v zahraničí sa vykazujú ako zvyšujúca transakcia v riadku 111. V znižujúcich transakciách sa vykáže zápočet medzi prijatými a poskytnutými finančnými prostriedkami, vždy len k ultimu kalendárneho štvrťroka. Rovnaká suma zápočtu sa vykáže v znižujúcich transakciách v riadku 511 aj 111. Vykazujúce jednotky sú zo strany NBS, po získaní kompletných informácií, usmernené k správnemu spôsobu vykazovania cash poolingu podľa postupov účtovania, ktoré vykazujúca jednotka používa.

5. V stĺpci 4 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom a časové rozlíšenie rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou.

6. V stĺpci 5 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, výplatu úrokov k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou pri splatení dlhových cenných papierov.

7. V stĺpci 7 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

8. V stĺpci 8 sa vykazujú reklasifikácie záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia záväzkov a zmena charakteru protistrany veriteľa (napríklad zmena konkrétneho podniku v skupine so sídlom v zahraniční na ostatný podnik a naopak).

9. V stĺpci 9 sa vykazuje precenenie dlhových cenných papierov.

10. V stĺpci 10 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, odpis záväzkov, zmena kódu krajiny pri zmene sídla konkrétneho veriteľa a rozdiely zo zaokrúhľovania. Vykazujú sa tu aj údaje súvisiace so zlúčením vykazujúcej jednotky s iným subjektom.

11. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

Zahraničné pasíva sa vykazujú v členení na protistranu na samostatných stranách:

a) strana 5 - Pasíva voči priamemu investorovi a podnikom v skupine, ktoré zahŕňajú sesterskú spoločnosť, najvyššiu kontrolnú inštitucionálnu jednotku a ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka,

b) strana 6 - Pasíva voči podniku priamej investície a ostatným podnikom v skupine pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky, ktoré zahŕňajú dcérske a pridružené podniky podniku priamej investície vykazujúcej jednotky,

c) strana 7 - Pasíva voči ostatným podnikom, ktoré nie sú súčasťou skupiny.

Zoznam použitých skratiek:

NBSNárodná banka Slovenska
PSČpoštové smerovacie číslo
tis.tisíc
PIpriamy investor
NKIJnajvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
č. r.číslo riadku

Príloha č. 3 k opatreniu č. 280/2018 Z. z.

VZOR

Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−STV(NBS)1−04

I. Všeobecné informácie:

1. Údaje v hlásení DEV-STV(NBS)0-04 sa uvádzajú za kalendárny štvrťrok.

2. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec - podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

3. Priamy investor - materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi - zahraničnému subjektu.

4. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

a) priamy investor,

b) sesterská spoločnosť,

c) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

d) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

5. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

6. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

7. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, to znamená podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

a) podnik priamej investície,

b) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

8. Cash pooling predstavuje presuny voľných finančných prostriedkov medzi podnikmi v skupine, ktoré sú definované ako krátkodobé pôžičky.

II. Vykazovanie zahraničných aktív:

A. Aktíva voči zahraničiu - obchodné

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie obchodných aktív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazujú pohľadávky z obchodného styku a poskytnuté preddavky. Vykazujú sa transakcie netto - rozdiel medzi zvyšujúcimi a znižujúcimi transakciami za kalendárny štvrťrok podľa krajín. Transakcie netto sa vykazujú aj pri zmene protistrany dlžníka (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj vtedy ak dochádza k postúpeniu pohľadávok vykazujúcej jednotky od tuzemského dlžníka na zahraničného dlžníka a naopak).

5. V stĺpci 2 sa vykazuje stav pohľadávok z obchodného styku a stav poskytnutých preddavkov ku koncu vykazovaného štvrťroka.

6. V stĺpci 3 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

7. V stĺpci 4 sa vykazujú reklasifikácie pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia pohľadávok a zmena charakteru protistrany dlžníka (napríklad ak pri zmene konkrétneho podniku v skupine so sídlom v zahraničí na ostatný podnik a naopak).

8. V stĺpci 5 sa vykazuje precenenie pohľadávok, vrátane opravných položiek.

9. V stĺpci 6 sa vykazuje odpis pohľadávok, zmena kódu krajiny pri zmene sídla konkrétneho dlžníka a rozdiely zo zaokrúhľovania. Vykazujú sa tu aj údaje súvisiace so zlúčením vykazujúcej jednotky s iným subjektom.

10. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

B. Aktíva voči zahraničiu - finančné

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie finančných aktív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú poskytnuté istiny úverov a pôžičiek, nákup dlhových cenných papierov, prírastky na bankový účet otvorený v zahraničí a poskytnuté finančné prostriedky na cash poolingový účet vedený v zahraničí. Zvyšujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany dlžníka (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj ak dochádza k postúpeniu pohľadávok vykazujúcej jednotky od tuzemského dlžníka na zahraničného dlžníka).

5. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátky istín poskytnutých úverov a pôžičiek, predaj dlhových cenných papierov, úbytky z bankového účtu otvoreného v zahraničí, vrátane bankových poplatkov a vysporiadanie finančných derivátov. Znižujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany dlžníka (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj vtedy ak dochádza k postúpeniu pohľadávok vykazujúcej jednotky od zahraničného dlžníka na tuzemského dlžníka). V znižujúcich transakciách sa vykazujú prijaté finančné prostriedky z cash poolingového účtu vedeného v zahraničí ak konečný stav presunu finančných prostriedkov vykazujúca jednotka dlhodobo účtuje ako pohľadávku. Ak vykazujúca jednotka eviduje konečný stav presunu finančných prostriedkov striedavo ako pohľadávku alebo ako záväzok, prijaté finančné prostriedky z cash poolingového účtu vedeného v zahraničí sa vykazujú ako zvyšujúca transakcia v riadku 511. V znižujúcich transakciách sa vykáže zápočet medzi prijatými a poskytnutými finančnými prostriedkami vždy len k ultimu kalendárneho štvrťroka. Rovnaká suma zápočtu sa vykáže v znižujúcich transakciách v riadku 111 aj 511. Vykazujúce jednotky sú zo strany NBS, po získaní kompletných informácií, usmernené k správnemu spôsobu vykazovania cash poolingu podľa postupov účtovania, ktoré vykazujúca jednotka používa.

6. V stĺpci 4 sa vykazuje stav istiny poskytnutých úverov a pôžičiek, stav dlhových cenných papierov, stav finančných derivátov, aktívny konečný stav cash poolingu a stav bankového účtu otvoreného v zahraničí ku koncu vykazovaného štvrťroka. Záporný konečný stav kontokorentného účtu v zahraničí sa prevedie cez stĺpec 12 do riadku 711 a vykáže sa ako kladné číslo.

7. V stĺpci 5 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom, časové rozlíšenie rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov.

8. V stĺpci 6 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k poskytnutým finančným úverom a pôžičkám, výplatu kupónu k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou dlhových cenných papierov pri splatení, to znamená pri predaji.

9. V stĺpci 8 sa vykazuje stav úroku k poskytnutým úverom a pôžičkám a stav úroku k dlhovým cenným papierom ku koncu vykazovaného štvrťroka.

10. V stĺpci 9 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

11. V stĺpci 10 sa vykazujú reklasifikácie pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia pohľadávok a zmena charakteru protistrany dlžníka (napríklad ak zmeny konkrétneho podniku v skupine so sídlom v zahraničí na ostatný podnik a naopak).

12. V stĺpci 11 sa vykazuje precenenie cenných papierov a precenenie finančných derivátov.

13. V stĺpci 12 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, zmena kódu krajiny pri zmene sídla konkrétneho dlžníka, prevod záporného konečného stavu z kontokorentného účtu z riadku 331 do riadku 711 a rozdiely zo zaokrúhľovania. Vykazujú sa tu aj údaje súvisiace so zlúčením vykazujúcej jednotky s iným subjektom.

14. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

III. Vykazovanie zahraničných pasív:

A. Pasíva voči zahraničiu - obchodné

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie obchodných pasív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazujú záväzky z obchodného styku a prijaté preddavky. Vykazujú sa transakcie netto - rozdiel medzi zvyšujúcimi a znižujúcimi transakciami za kalendárny štvrťrok podľa krajín. Transakcie netto sa vykazujú aj pri zmene protistrany veriteľa (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj vtedy ak dochádza k postúpeniu záväzkov vykazujúcej jednotky od tuzemského veriteľa na zahraničného veriteľa a naopak).

5. V stĺpci 2 sa vykazuje stav záväzkov z obchodného styku a stav prijatých preddavkov ku koncu vykazovaného štvrťroka.

6. V stĺpci 3 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

7. V stĺpci 4 sa vykazujú reklasifikácie záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia záväzkov a zmena charakteru protistrany veriteľa (napríklad ak zmena konkrétneho podniku v skupine so sídlom v zahraničí na ostatný podnik a naopak).

8. V stĺpci 5 sa vykazuje odpis záväzkov, zmena kódu krajiny pri zmene sídla konkrétneho veriteľa a rozdiely zo zaokrúhľovania. Vykazujú sa tu aj údaje súvisiace so zlúčením vykazujúcej jednotky s iným subjektom.

9. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

B. Pasíva voči zahraničiu - finančné

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie finančných pasív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú istiny prijatých úverov a pôžičiek, prijaté finančné prostriedky z cash poolingového účtu vedeného v zahraničí a emisiu dlhových cenných papierov. Zvyšujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany veriteľa (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj ak dochádza k postúpeniu záväzkov vykazujúcej jednotky od tuzemského veriteľa na zahraničného veriteľa).

5. V stĺpci 2 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátky istín prijatých úverov a pôžičiek, splatenie dlhových cenných papierov, vysporiadanie finančných derivátov a odpustenie záväzkov. Znižujúce transakcie sa vykazujú aj pri zmene protistrany veriteľa (nielen medzi zahraničnými subjektmi, ale aj vtedy ak dochádza k postúpeniu záväzkov vykazujúcej jednotky od zahraničného veriteľa na tuzemského veriteľa).

V znižujúcich transakciách sa vykazujú poskytnuté (splatené) finančné prostriedky na cash poolingový účet vedený v zahraničí ak konečný stav presunu finančných prostriedkov účtuje vykazujúca jednotka dlhodobo len ako záväzok. Ak vykazujúca jednotka eviduje konečný stav presunu finančných prostriedkov striedavo ako pohľadávku alebo ako záväzok, poskytnuté (splatené) finančné prostriedky na cash poolingový účet vedený v zahraničí sa vykazujú ako zvyšujúca transakcia v riadku 111.

V znižujúcich transakciách sa vykáže zápočet medzi prijatými a poskytnutými finančnými prostriedkami vždy len k ultimu kalendárneho štvrťroka. Rovnaká suma zápočtu sa vykáže v znižujúcich transakciách v riadku 511 aj 111. Vykazujúce jednotky sú zo strany NBS, po získaní kompletných informácií, usmernené k správnemu spôsobu vykazovania cash poolingu podľa postupov účtovania, ktoré vykazujúca jednotka používa.

6. V stĺpci 4 sa vykazuje stav istiny prijatých úverov a pôžičiek, stav dlhových cenných papierov, pasívny konečný stav cash poolingu a stav finančných derivátov ku koncu vykazovaného štvrťroka.

7. V stĺpci 5 sa vykazujú zvyšujúce transakcie, ktoré zahŕňajú predpis úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, časové rozlíšenie kupónu k dlhovým cenným papierom a časové rozlíšenie rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou.

8. V stĺpci 6 sa vykazujú znižujúce transakcie, ktoré zahŕňajú splátku úroku k prijatým finančným úverom a pôžičkám, výplatu úrokov k dlhovým cenným papierom a výplatu časového rozlíšenia rozdielu medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou pri splatení dlhových cenných papierov.

9. V stĺpci 8 sa vykazuje stav úroku k prijatým úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom ku koncu vykazovaného štvrťroka.

10. V stĺpci 9 sa vykazujú nerealizované kurzové rozdiely.

11. V stĺpci 10 sa vykazujú reklasifikácie záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, kapitalizácia záväzkov a zmena charakteru protistrany veriteľa (napríklad ak zmena konkrétneho podniku v skupine so sídlom v zahraničí na ostatný podnik a naopak).

12. V stĺpci 11 sa vykazuje precenenie cenných papierov a precenenie finančných derivátov.

13. V stĺpci 12 sa vykazujú ostatné operácie, ktoré vznikajú pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie, zmena kódu krajiny pri zmene sídla konkrétneho veriteľa, prevod záporného konečného stavu z kontokorentného účtu z riadku 331 do riadku 711 a rozdiely zo zaokrúhľovania. Vykazujú sa tu aj údaje súvisiace so zlúčením vykazujúcej jednotky s iným subjektom.

14. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

Zoznam použitých skratiek:

NBSNárodná banka Slovenska
PSČpoštové smerovacie číslo
tis.tisíc
PIpriamy investor
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
č. r.číslo riadku
Číselník riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu - obchodné aktíva
č. r.Názov riadku
101a Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
103a Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
101bKrátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
103 bDlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
121a Poskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI - krátkodobé, okrem sestier
123a Poskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI - dlhodobé, okrem sestier
121bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom - krátkodobé
123 bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom - dlhodobé
201 Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
203 Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
221 Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI - krátkodobé
223 Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI - dlhodobé
301 Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
303 Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
321 Poskytnuté preddavky ostatným podnikom - krátkodobé
323 Poskytnuté preddavky ostatným podnikom - dlhodobé
Číselník riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu - finančné aktíva
č. r.Názov riadku
111a Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
113a Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
115a Cash pooling účtovaný voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
111bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
113bDlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
115bCash pooling účtovaný voči sesterským podnikom
131a Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
133a Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
131bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
133bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
211 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
213 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
215 Cash pooling účtovaný voči PPI a podnikom v skupine PPI
231 Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
233 Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
311 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
313 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
331 Aktíva na účtoch v bankách
410 Finančné deriváty
Číselník riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu - obchodné pasíva
č. r.Názov riadku
501a Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
503a Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
501bKrátkodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
503 bDlhodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
521a Prijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI - krátkodobé, okrem sestier
523a Prijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI - dlhodobé, okrem sestier
521bPrijaté preddavky od sesterských podnikov - krátkodobé
523bPrijaté preddavky od sesterských podnikov - dlhodobé
601 Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
603 Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
621 Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI - krátkodobé
623 Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI - dlhodobé
701 Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
703 Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
721 Prijaté preddavky od ostatných podnikov - krátkodobé
723 Prijaté preddavky od ostatných podnikov - dlhodobé
Číselník riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu - finančné pasíva
č. r.Názov riadku
511a Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
513a Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
515a Cash pooling účtovaný voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
511bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
513bDlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
515bCash pooling účtovaný voči sesterským podnikom
531a Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
533a Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
531bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
533bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
611 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
613 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
615 Cash pooling účtovaný voči PPI a podnikom v skupine PPI
631 Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
633 Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
711 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
713 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
420 Finančné deriváty

Príloha č. 4 k opatreniu č. 280/2018 Z. z.

VZOR

Hlásenie o počiatočných stavoch

Metodika na vypracúvanie hlásenia DEV−PS(NBS)1−01

I. Všeobecné informácie:

1. Vykazujúcou jednotkou je tuzemec - podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

2. Priamy investor - materská spoločnosť je zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. Organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku vykazuje vzniknuté aktíva a pasíva voči zriaďovateľovi ako pohľadávky a záväzky voči priamemu investorovi - zahraničnému subjektu.

3. Podniky v skupine priameho investora sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom spoločného vlastníka. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, a to podielom priameho investora na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine priameho investora patria:

a) priamy investor,

b) sesterská spoločnosť,

c) najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka,

d) ostatné podniky v skupine pod vplyvom alebo kontrolou spoločného vlastníka.

4. Najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka je spoločnosť, ktorá nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaná inou spoločnosťou. Priama alebo nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50 %.

5. Podnik priamej investície v zahraničí je zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

6. Podniky v skupine podniku priamej investície sú všetky podniky so sídlom v zahraničí pod kontrolou alebo vplyvom vykazujúcej jednotky. Kontrola alebo vplyv môžu byť dosiahnuté priamo, to znamená podielom vykazujúcej jednotky na základnom imaní bezprostredného podniku priamej investície v reťazci, alebo nepriamo, sprostredkovane cez podniky priamej investície, ktoré majú podiel na základnom imaní v ďalšom podniku v reťazci.

Medzi podniky v skupine podniku priamej investície patria:

a) podnik priamej investície,

b) ostatné podniky v skupine so sídlom v zahraničí pod vplyvom alebo kontrolou vykazujúcej jednotky.

7. Cash pooling predstavuje presuny voľných finančných prostriedkov medzi podnikmi v skupine, ktoré sú definované ako krátkodobé pôžičky.

II. Vykazovanie zahraničných aktív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazuje stav pohľadávok z obchodného styku, stav istiny poskytnutých úverov a pôžičiek, stav cash poolingu, dlhových cenných papierov, poskytnutých preddavkov, stav bankového účtu otvoreného v zahraničí, stav finančných derivátov k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

5. V stĺpci 2 sa vykazuje stav úroku k poskytnutým úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

6. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

III. Vykazovanie zahraničných pasív:

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „IČO" uvedie osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

2. V stĺpci a sa vykazuje číslo riadku podľa Číselníka riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu.

3. V stĺpci b sa vykazuje kód krajiny podľa Číselníka kódov krajín.

4. V stĺpci 1 sa vykazuje stav záväzkov z obchodného styku, stav istiny prijatých úverov a pôžičiek, stav cash poolingu, stav dlhových cenných papierov, prijatých preddavkov, stav finančných derivátov k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

5. V stĺpci 2 sa vykazuje stav úroku k prijatým úverom a pôžičkám, stav úroku k dlhovým cenným papierom k prvému dňu vykazovaného štvrťroka.

6. Kolónky sivej farby sa nevypĺňajú.

Zoznam použitých skratiek:

NBSNárodná banka Slovenska
PSČpoštové smerovacie číslo
tis.tisíc
PIpriamy investor
PPIpodnik priamej investície v zahraničí
č. r.číslo riadku
Číselník riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu - obchodné aktíva
č. r.Názov riadku
101a Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
103a Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
101bKrátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
103 bDlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči sesterským podnikom
121a Poskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI - krátkodobé, okrem sestier
123a Poskytnuté preddavky PI a podnikom v skupine PI - dlhodobé, okrem sestier
121bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom - krátkodobé
123 bPoskytnuté preddavky sesterským podnikom - dlhodobé
201 Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
203 Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
221 Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI - krátkodobé
223 Poskytnuté preddavky PPI a podnikom v skupine PPI - dlhodobé
301 Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
303 Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči ostatným podnikom
321 Poskytnuté preddavky ostatným podnikom - krátkodobé
323 Poskytnuté preddavky ostatným podnikom - dlhodobé
Číselník riadkov pre vykazovanie aktív voči zahraničiu - finančné aktíva
č. r.Názov riadku
111a Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
113a Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
115a Cash pooling účtovaný voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
111bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
113bDlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté sesterským podnikom
115bCash pooling účtovaný voči sesterským podnikom
131a Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
133a Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
131bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
133bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
211 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
213 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté PPI a podnikom v skupine PPI
215 Cash pooling účtovaný voči PPI a podnikom v skupine PPI
231 Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
233 Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
311 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
313 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky poskytnuté ostatným podnikom
331 Aktíva na účtoch v bankách
410 Finančné deriváty
Číselník riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu - obchodné pasíva
č. r.Názov riadku
501a Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
503a Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
501bKrátkodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
503 bDlhodobé záväzky z obchodného styku voči sesterským podnikom
521a Prijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI - krátkodobé, okrem sestier
523a Prijaté preddavky od PI a podnikov v skupine PI - dlhodobé, okrem sestier
521bPrijaté preddavky od sesterských podnikov - krátkodobé
523bPrijaté preddavky od sesterských podnikov - dlhodobé
601 Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
603 Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči PPI a podnikom v skupine PPI
621 Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI - krátkodobé
623 Prijaté preddavky od PPI a podnikov v skupine PPI - dlhodobé
701 Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
703 Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči ostatným podnikom
721 Prijaté preddavky od ostatných podnikov - krátkodobé
723 Prijaté preddavky od ostatných podnikov - dlhodobé
Číselník riadkov pre vykazovanie pasív voči zahraničiu - finančné pasíva
č. r.Názov riadku
511a Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
513a Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
515a Cash pooling účtovaný voči PI a podnikov v skupine PI, okrem sestier
511bKrátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
513bDlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od sesterských podnikov
515bCash pooling účtovaný voči sesterským podnikom
531a Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
533a Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PI a podnikom v skupine PI, okrem sestier
531bKrátkodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
533bDlhodobé dlhové cenné papiere voči sesterským podnikom
611 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
613 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od PPI a podnikov v skupine PPI
615 Cash pooling účtovaný voči PPI a podnikom v skupine PPI
631 Krátkodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
633 Dlhodobé dlhové cenné papiere voči PPI a podnikom v skupine PPI
711 Krátkodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
713 Dlhodobé finančné úvery a pôžičky prijaté od ostatných podnikov
420 Finančné deriváty