Oznámenie č. 276/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

Platnosť od 03.10.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2018 v súlade s článkom 116 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. augusta 2018.

276

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. novembra 2011 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 761 z 11. septembra 2013 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 14. októbra 2013. Ratifikačná listina bola uložená 21. októbra 2013 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2018 v súlade s článkom 116 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. augusta 2018.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 204/20 z 31. júla 2012.