Vyhláška č. 274/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

(v znení č. 29/2019 Z. z.)

Platnosť od 01.10.2018
Účinnosť od 01.03.2019

274

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. septembra 2018

o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. l) a o) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a § 102 ods. 1 písm. o) až r) a t) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) zrážkach z čistej pracovnej odmeny, nemocenského1) a úrazového príplatku2) (ďalej len „čistá pracovná odmena“) obvineného vo výkone väzby (ďalej len „obvinený“) a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody (ďalej len „odsúdený“), ktoré vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“),

b) nakladaní ústavu s finančnou odmenou a dávkami, ktoré nepodliehajú zrážkam,

c) určení výšky a zrážok na úhradu zvýšených trov výkonu väzby obvineného,

d) určení zrážok na úhradu zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“) odsúdeného,

e) určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odsúdeného.

Zrážky z čistej pracovnej odmeny

§ 2

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému

(1) Zrážka z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému sa rozdelí rovným dielom na výživné každej vyživovanej osoby.

(2) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému sa vykonávajú

a) na základe exekučného príkazu,3)

b) bez exekučného príkazu, na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorým je

1. odsúdený,

2. rodič alebo osvojiteľ,4)

3. plnoleté nezaopatrené vyživované dieťa,5)

4. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zariadenie podľa osobitného predpisu,6) ktoré je súdom určené ako príjemca výživného,

5. osoba, ktorej súd zveril nezaopatrené dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti,7) pestúnskej starostlivosti8) alebo predosvojiteľskej starostlivosti.9)

(3) Ak je zrážka z čistej pracovnej odmeny na úhradu výživného podľa osobitného predpisu10) vyššia ako 20 % zo sumy životného minima určenej osobitným predpisom,11) rozdiel sa zaeviduje na osobné konto odsúdeného.

(4) Ak je exekučným príkazom vymáhané výživné oprávneného vyššie ako zrážka podľa odseku 1, neuhradený rozdiel sa posudzuje ako pohľadávka, na ktorú sa vykonávajú ďalšie zrážky podľa
§ 5 ods. 1.

(5) Ak je určená suma výživného nižšia ako zrážka podľa odseku 1, zostávajúci rozdiel sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 4 ods. 2; ak sa nevykonávajú zrážky podľa § 4 ods. 1 alebo na ich úplnú úhradu je potrebná len časť prevedenej sumy, zostatok sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 5 ods. 3. Ak sa uspokoja zrážkami pohľadávky podľa § 4 ods. 1 alebo podľa § 5 ods. 1, zostávajúci rozdiel sa prevedie na osobné konto odsúdeného.

(6) Zrážky na výživné do cudziny pre nezaopatrené dieťa odsúdeného (ďalej len „zrážky na výživné do cudziny“) sa vykonávajú po doručení písomnej žiadosti podľa odseku 2 písm. b) a

a) právoplatného rozhodnutia súdu cudzieho štátu o výživnom, ktoré uznal súd Slovenskej republiky, a

b) prekladu právoplatného rozhodnutia súdu cudzieho štátu o výživnom vyhotoveného prekladateľom.

(7) Zrážky na výživné do cudziny sa poukazujú len na účet príjemcu výživného vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) krajiny patriacej do jednotnej oblasti platieb v eurách (ďalej len „krajina SEPA“). Ak má príjemca evidovaný účet v krajine SEPA v inej mene ako euro, zrážky na výživné sa prevedú na takýto účet príjemcu, ak je úhrn zrážok vyšší ako 30 % zo životného minima podľa osobitného predpisu,12) inak sa zaevidujú na účte osobitných prostriedkov ústavu. Zrážky na výživné do cudziny sa na adresu príjemcu nezasielajú.

§ 3

Zrážky z čistej pracovnej odmeny a dôchodku odsúdeného na úhradu trov výkonu trestu

(1) Suma určená na úhradu trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny odsúdeného, ktorý je od úhrad trov výkonu trestu oslobodený podľa osobitného predpisu,13) sa zaeviduje na jeho osobné konto.

(2) Odsúdenému oslobodenému od povinnosti hradiť trovy výkonu trestu podľa odseku 1 sa úhrada trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny podľa osobitného predpisu14) prvýkrát vykoná za kalendárny mesiac nasledujúci po dovŕšení 18. roku veku.

(3) Odsúdenému, ktorý je poberateľom dôchodku podľa osobitného predpisu15) a zároveň je zaradený do práce, sa nevykonávajú zrážky na trovy výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny po poukázaní prvej úhrady na trovy výkonu trestu z dôchodku. Ak sa zastaví vykonávanie zrážok z dôchodku na úhradu trov výkonu trestu z dôvodu zastavenia výplaty dôchodku, odsúdenému zaradenému do práce začne ústav vykonávať zrážky na úhradu trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny za obdobie, za ktoré neboli uhradené trovy výkonu trestu z dôchodku.

(4) Odsúdenému podľa odseku 3 prvej vety sa suma určená na úhradu trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny zaeviduje na jeho osobné konto.16)

(5) Ak sa u odsúdeného, ktorý je poberateľom dôchodku podľa osobitného predpisu,15) vykonala zrážka na trovy výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny a následne bola ústavu poukázaná prvá úhrada na trovy výkonu trestu z dôchodku za mesiac, za ktorý sa vykonalo rozdelenie čistej pracovnej odmeny, suma úhrady na trovy výkonu trestu z dôchodku sa prevedie na osobné konto odsúdeného.

(6) Úhrada trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny alebo z dôchodku podľa osobitného predpisu15) sa nepovažuje za úhradu pohľadávky podľa osobitného predpisu.17)

§ 4

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok spojených s výkonom väzby a výkonom trestu

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok podľa osobitného predpisu18) sa vykonávajú na základe

a) právoplatného rozhodnutia riaditeľa ústavu, určeného príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) alebo zamestnanca zboru o uložení povinnosti

1. nahradiť škodu na majetku štátu v správe ústavu alebo Generálneho riaditeľstva zboru podľa osobitného predpisu,19)

2. uhradiť trovy spojené s výkonom väzby podľa osobitného predpisu,20)

3. uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby podľa osobitného predpisu,21)

4. uhradiť zavinené trovy výkonu trestu alebo zvýšené trovy výkonu trestu podľa osobitného predpisu,22)

b) nariadenia výkonu rozhodnutia podľa písmena a) alebo na základe exekučného príkazu.23)

(2) Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu zrážok na výživné podľa § 2 ods. 5 a o nevyčerpanú sumu zrážok podľa § 5 ods. 4.

(3) Ak voči odsúdenému nie sú evidované pohľadávky podľa odseku 1 alebo ak zostatková suma týchto pohľadávok je nižšia ako zrážka podľa osobitného predpisu,18) nevyčerpaná suma zrážok alebo jej časť sa prevedie na úhradu výživného podľa § 2 ods. 2 písm. a) najviac do sumy určenej exekučným príkazom; suma prevyšujúca sumu určenú exekučným príkazom sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 5 ods. 3. Zostatok nevyčerpanej sumy zrážok sa po uspokojení pohľadávok a výživného podľa prvej vety prevedie na osobné konto odsúdeného.

§ 5

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok ostatných oprávnených

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok podľa osobitného predpisu24) sa vykonávajú na základe

a) nariadenia výkonu rozhodnutia, príkazu na začatie exekúcie alebo exekučného príkazu,25)

b) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, ktorým bol uložený peňažný trest, pokuta alebo náhrada trov trestného konania podľa § 555 ods. 1 písm. c) a d) Trestného poriadku,

c) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na dávkach nemocenského zabezpečenia, výsluhového zabezpečenia a úrazového zabezpečenia,26)

d) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na poistnom, dávkach, náhradách škody, pokutách a penále podľa osobitného predpisu,27)

e) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na štátnych sociálnych dávkach,28)

f) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na sociálnych dávkach a štátnych sociálnych dávkach,29)

g) vzniknutej pohľadávky na nezaplatenej úhrade za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,30) na nezaplatenej úhrade za poskytovanú sociálnu službu,31) na pomoci v hmotnej núdzi a osobitnom príspevku32) a na peňažnom príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,33)

h) rozhodnutia správcu dane o vymáhaní daňového nedoplatku,34)

i) oznámenia alebo výzvy správcu konkurznej podstaty na vykonávanie zrážok z príjmov odsúdeného.35)

(2) Pohľadávky, na ktoré sa vykonávajú zrážky z čistej pracovnej odmeny podľa odseku 1, sa považujú za pohľadávky ostatných oprávnených evidované v ústave podľa osobitných predpisov.36)

(3) Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu podľa § 2 ods. 5 a podľa § 4 ods. 3.

(4) Ak voči odsúdenému nie sú evidované pohľadávky podľa odseku 1 alebo ak zostatková suma týchto pohľadávok je nižšia ako zrážka podľa osobitného predpisu,24) nevyčerpaná suma zrážok alebo jej časť sa prevedie na úhradu výživného podľa § 2 ods. 2 písm. a) najviac do sumy určenej exekučným príkazom; suma prevyšujúca sumu určenú exekučným príkazom sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 4 ods. 2. Zostatok nevyčerpanej sumy zrážok sa po uspokojení výživného a pohľadávok podľa prvej vety prevedie na osobné konto odsúdeného.

§ 6

Použitie peňažných prostriedkov obvineného a odsúdeného po vykonaní zrážok z čistej pracovnej odmeny

(1) Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zrážky podľa § 2, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1, osobné konto odsúdeného sa zvyšuje o nevyčerpané sumy zrážok a o sumy, ktoré vzniknú zaokrúhľovaním.

(2) Obvinenému prepustenému z výkonu väzby sa peňažné prostriedky po rozdelení poslednej čistej pracovnej odmeny zaevidujú na jeho konto.37) Odsúdenému prepustenému z výkonu trestu sa peňažné prostriedky, po rozdelení poslednej čistej pracovnej odmeny, zaevidujú na vreckové konto38) a osobné konto. Peňažné prostriedky podľa prvej vety a druhej vety poukáže ústav na účet v banke na území Slovenskej republiky39) alebo v inej krajine SEPA, ktorý obvinený alebo odsúdený uviedol pri prepustení na slobodu. Ak obvinený alebo odsúdený uvedie účet v banke mimo územia Slovenskej republiky alebo inej krajiny SEPA, ústav odošle peňažné prostriedky na tento účet, ak suma peňažných prostriedkov prevyšuje náklady spojené s bezhotovostným prevodom, pričom poplatky prijímateľa znáša prepustený obvinený alebo prepustený odsúdený, inak sa zaevidujú na účte osobitných prostriedkov ústavu.

(3) Ak obvinený alebo odsúdený neuviedol účet podľa odseku 2, ústav odošle peňažné prostriedky na ním uvedenú adresu na území Slovenskej republiky, ak suma peňažných prostriedkov prevyšuje najnižšiu cenu za zaslanie poštového poukazu na výplatu, inak sa zaevidujú na účte osobitných prostriedkov ústavu.

(4) Ústav peňažné prostriedky evidované na konte obvineného alebo odsúdeného nezasiela poukazom poštového platobného styku na adresu do zahraničia.

(5) Ak sa odoslané peňažné prostriedky z rozdelenia poslednej čistej pracovnej odmeny vrátia ústavu ako nedoručené, ústav ich prevedie na účet osobitných prostriedkov ústavu, kde sa evidujú jeden rok. Ak počas jedného roka prepustený obvinený alebo prepustený odsúdený oznámi číslo účtu v banke na území Slovenskej republiky alebo v inej krajine SEPA, ústav peňažné prostriedky odošle na toto číslo účtu, prípadne, ak oznámi novú adresu na území Slovenskej republiky, ústav odošle peňažné prostriedky na túto adresu. Náklady na opätovné odoslanie vrátených peňažných prostriedkov uhrádza prepustený obvinený alebo prepustený odsúdený. Po uplynutí jedného roka sa peňažné prostriedky prevedú na príjmový účet ústavu. Prepustenému obvinenému alebo prepustenému odsúdenému môžu byť vyplatené peňažné prostriedky v hotovosti priamo v ústave. Prepustený obvinený alebo prepustený odsúdený, ktorý je opätovne prijatý do výkonu väzby alebo výkonu trestu, môže písomne požiadať o bezhotovostné zaslanie peňažných prostriedkov na účet osobitných prostriedkov ústavu, v ktorom sa aktuálne nachádza, a tieto budú zaevidované na jeho osobné konto.

§ 7

Nakladanie ústavu s finančnou odmenou a dávkami, ktoré nepodliehajú zrážkam

(1) Dávky poukázané podľa osobitného predpisu,40) ktoré nepodliehajú zrážkam, ústav zaeviduje na konto obvineného alebo na osobné konto odsúdeného.

(2) Finančnú odmenu41) zníženú o zrážky podľa osobitných predpisov42) ústav zaeviduje na vreckové konto odsúdeného.

§ 8

Spoločné ustanovenia k zrážkam

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny a rozdelenie zostatku čistej pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného sa vykonávajú raz mesačne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca; rovnako sa postupuje, ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený do práce na viacerých pracoviskách alebo bol premiestnený do iného ústavu; jednotlivé sumy zrážok sa zaokrúhľujú na celé eurocenty smerom nadol.

(2) Ak zrážky z čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného na úhradu výživného a pohľadávok ostatných oprávnených nemožno v kalendárnom mesiaci odoslať na účet oprávneného v banke na území Slovenskej republiky alebo v inej krajine SEPA z dôvodu, že ho nemá zriadený, odošlú sa na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, ak dosiahnu výšku najmenej sedem eur, inak sa zaevidujú na účte osobitných prostriedkov ústavu.

(3) Ak sa obvinenému alebo odsúdenému vykonali po jeho prepustení zrážky z čistej pracovnej odmeny v dvoch mesiacoch, takému obvinenému alebo odsúdenému sa zostatok z čistej pracovnej odmeny za obidva mesiace odošle spolu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa vykonali zrážky z poslednej pracovnej odmeny.

(4) Po vykonaní zrážok z poslednej čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného na úhradu výživného a pohľadávok ostatných oprávnených, ktoré sa odosielajú na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, sa zrážky z poslednej čistej pracovnej odmeny zlúčia so zrážkami, ktoré sa evidujú oprávnenému na účte osobitných prostriedkov ústavu, a spoločne sa odošlú na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, ak suma zrážok prevyšuje najnižšiu cenu za zaslanie poštového poukazu na výplatu. Prvá veta sa primerane vzťahuje aj na zrážky z poslednej čistej pracovnej odmeny do cudziny na účet vedený v krajine SEPA; zrážky sa odošlú, ak suma zrážok prevyšuje náklady spojené s bezhotovostným prevodom.

(5) Náklady spojené s prvým odoslaním zrážok z čistej pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného na adresu príjemcu prostredníctvom Slovenskej pošty a na účet vedený v banke na území Slovenskej republiky znáša ústav. Náklady spojené s prvým odoslaním zrážok z čistej pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného na účet príjemcu vedený v krajine SEPA, ktoré účtuje banka odosielateľa, znáša ústav. Náklady za prijatie zrážok z čistej pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného, ktoré účtuje banka príjemcu v krajine SEPA, znáša príjemca.

(6) Zrážky z čistej pracovnej odmeny, ktoré sa vrátili späť do ústavu, sa evidujú na účte osobitných prostriedkov ústavu jeden rok; po uplynutí jedného roka sa prevedú na príjmový účet ústavu. Náklady za opätovné odoslanie zrážok z čistej pracovnej odmeny, ktoré sa vrátili do ústavu, znáša príjemca.

(7) Pri preradení obvineného z výkonu väzby do výkonu trestu alebo odsúdeného z výkonu trestu do výkonu väzby sa zrážky z čistej pracovnej odmeny vykonávajú podľa osobitných predpisov.43)

(8) Preplatok, ktorý vznikol z ročného zúčtovania dane, sa zlúči s čistou pracovnou odmenou obvineného alebo odsúdeného a podlieha zrážkam podľa osobitných predpisov43a). Preplatok prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného podľa prvej vety sa zaeviduje na konto obvineného alebo osobné konto odsúdeného a ďalej sa postupuje podľa § 6 ods. 2 a 3.

(9) Z preplatku, ktorý vznikol z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, sa vykoná zrážka na úhradu preddavku dane podľa osobitného predpisu44) a zvyšok sa rozdelí s čistou pracovnou odmenou obvineného alebo odsúdeného a podlieha zrážkam podľa osobitných predpisov43a). Prijatý preplatok prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného sa zaeviduje na konto obvineného alebo osobné konto odsúdeného a ďalej sa postupuje podľa § 6 ods. 2 a 3.

(10) Zrážkam podľa osobitných predpisov43a) nepodliehajú dávky,46) na ktoré vznikol nárok obvinenému alebo odsúdenému za obdobie pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu. Dávky zaslané na účet ústavu za obdobie od nástupu do výkonu väzby alebo výkonu trestu podliehajú zrážkam.43a)

(11) Ak boli dávky,46) na ktoré vznikol obvinenému alebo odsúdenému nárok počas výkonu väzby alebo výkonu trestu, poukázané na účet ústavu po jeho prepustení, tieto dávky nepodliehajú zrážkam podľa osobitných predpisov43a) a ústav ich odošle späť odosielateľovi.

Zvýšené trovy výkonu väzby a zvýšené trovy výkonu trestu

§ 9

Zvýšené trovy výkonu väzby

(1) Výška zvýšených trov výkonu väzby47) sa určí ako súčet

a) služobného platu48) príslušníka zboru a povinných odvodov zamestnávateľa49) alebo funkčného platu zamestnanca50) zboru a povinných odvodov zamestnávateľa,51) ktorý mu patrí za každú aj začatú hodinu,

b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel určenej podľa normy spotreby služobného motorového vozidla použitého na prepravu a skutočne najazdených kilometrov,

c) skutočne vyplatenej sumy, ktorá sa poskytuje príslušníkovi zboru ako náhrada výdavkov pri služobnej ceste52) alebo zamestnancovi zboru ako náhrada výdavkov pri pracovnej ceste podľa osobitného predpisu53) počas zabezpečovania stráženia a prepravy obvineného.

(2) Výška zvýšených trov výkonu väzby obvineného na úteku54) je desaťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;55) určí sa za každý aj začatý deň úteku, najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu väzby.

(3) Výška zvýšených trov výkonu väzby podľa osobitného predpisu56) sa určí vo výške nákladov za toxikologické vyšetrenie.

§ 10

Zvýšené trovy výkonu trestu

(1) Výška zvýšených trov výkonu trestu57) odsúdeného sa určuje podľa § 9 ods. 1.

(2) Výška zvýšených trov výkonu trestu odsúdeného na úteku58) je desaťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;52) určí sa za každý aj začatý deň úteku odsúdeného, najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu trestu.

(3) Výška zvýšených trov výkonu trestu podľa osobitného predpisu59) je dvojnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;55) určí sa za každý aj začatý deň vzdialenia sa alebo nevrátenia sa, najviac za prvých 30 kalendárnych dní nedovoleného opustenia.

(4) Výška zvýšených trov výkonu trestu podľa osobitného predpisu60) sa určí vo výške nákladov za toxikologické vyšetrenie.

§ 11

Spoločné ustanovenia

(1) Ak sa služobným motorovým vozidlom prepravujú viacerí obvinení alebo odsúdení, ktorí hradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, výška úhrady za zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu sa určí pomerne podľa počtu prepravovaných obvinených alebo odsúdených. Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených podľa prvej vety uskutoční do rôznych cieľových miest, výška úhrady sa určí pomerne podľa počtu skutočne najazdených kilometrov.

(2) Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených, ktorí hradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, uskutoční spoločne s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, výška úhrady za zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, sa určí vo výške cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave,61) ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených, ktorí hradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, uskutoční spoločne s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, a na prepravu a stráženie obvinených alebo odsúdených, ktorí hradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, je potrebné zabezpečiť ďalších príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru, dodatočné náklady spojené so zvýšenými trovami výkonu väzby alebo zvýšenými trovami výkonu trestu podľa § 9 ods. 1 písm. a) a c) sa za ďalších príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru vyčíslia pomerne podľa počtu prepravovaných obvinených alebo odsúdených, ktorí hradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu. Výška úhrady za zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu sa potom určí ako súčet zvýšených trov výkonu väzby alebo zvýšených trov výkonu trestu a výšky cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 501/2013 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.


Gábor Gál v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

2) § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.

3) § 66 ods. 1 písm. b) až § 67 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 97 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 433/2013 Z. z.

6) § 51 a 81 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 48 a 51 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.

10) § 45 ods. 2 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) § 2 písm. a) a § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) § 2 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 90 ods. 2 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

14) § 45 ods. 2 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

17) § 28 ods. 8 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

18) § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 97a ods. 1 písm. c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 60a ods. 1 písm. c) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

20) § 60a ods. 1 písm. d) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

21) § 60a ods. 1 písm. e) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

22) § 97a ods. 1 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24) § 45 ods. 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, § 66 ods. 1 písm. b) až § 67 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) § 113 ods. 2 písm. g) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) § 148 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28) Napríklad § 17a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

29) Napríklad zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30) § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

32) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34) § 2 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

35) § 67 ods. 1 písm. b) a § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

36) § 28 ods. 8 písm. c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 23 ods. 7 písm. c) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

37) § 23 ods. 4 písm. b) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

39) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

40) Napríklad § 444 a 449 zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, § 13 ods. 3 písm. b) až j) zákona č. 461/2003 Z. z.

41) § 50 ods. 3 písm. e) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

42) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

43) Napríklad § 66 až 67 ods. 3, § 68 až 73, § 74 ods. 2 až § 84 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., § 131 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

43a) § 66 až 67 ods. 3, § 68 až 73, § 74 ods. 2 až § 84 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 45 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44) § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

46) § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.

47) § 55 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

48) § 84 ods. 1 písm. a) až s) a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

49) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

50) § 4 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

52) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

53) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

54) § 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

55) § 54 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

56) § 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

57) § 92 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

58) § 92 ods. 3 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

59) § 92 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

60) § 92 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

61) Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.