Zákon č. 270/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 26.09.2018
Účinnosť od 26.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 19, § 12 ods. 1 písm. e) v bode 20, bodov 21 až 86, 89 až 95, § 53 ods. 4 v bode 96, bodov 98 až 111, 113 až 123, 125 až 140, 145, 147 až 161 a 163 až 210 a čl. III až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...