Oznámenie č. 256/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

Platnosť od 18.09.2018
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2018.

OBSAH

256

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2017 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z. a oznámenie č. 239/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2018.

V zmysle oznámenia A28 uverejneného 29. marca 2018 v Úradnom vestníku Európskej patentovej organizácie bude Európska patentová organizácia po 1. apríli 2018 postupovať podľa zmeneného článku 2 ods. 1 bodov 1, 7 a 18, ods. 2 bodu 7 a ods. 3 Poplatkového poriadku až vtedy, keď budú dostupné technické prostriedky na podávanie DOCX súborov a keď nadobudne platnosť rozhodnutie prezidenta Európskej patentovej organizácie vydané podľa zmeneného článku 2 ods. 3 Poplatkového poriadku.


ZMENY Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

(1) V článku 2 ods. 1 Poplatkového poriadku bod 1 znie:

„1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2), ak
(i) európska patentová prihláška alebo, ak je to potrebné, jej preklad (článok 14 ods. 2) sú podané on-line vo formáte kódovaných znakov alebo
ak ide o medzinárodnú prihlášku, ak v lehote 31 mesiacov (pravidlo 159 ods. 1) formulár pre vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) a medzinárodná prihláška alebo, ak je to potrebné, jej preklad [pravidlo 159 ods. 1 písm. a)] a všetky zmeny a doplnky pre postup v európskej fáze [pravidlo 159 ods. 1 písm. b)] sú podané on-line vo formáte kódovaných znakov,90
(ii) sú všetky dokumenty uvedené v bode 1 písm. (i) podané on-line, ale ktorýkoľvek z nich je podaný v inom formáte, ako je formát kódovaných znakov,120
(iii) vo všetkých ostatných prípadoch250“.

(2) V článku 2 ods. 1 bode 2 Poplatkového poriadku tretia a štvrtá odrážka znejú:


EUR
„ – medzinárodnej rešerše (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1)1 775
- doplnkovej medzinárodnej rešerše [pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT]1 775“

(3) V článku 2 ods. 1 Poplatkového poriadku bod 7 znie:

EUR
„7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni
(i) ak sú 1. apríla 2018 alebo po tomto dni všetky zmeny, doplnky a opravy prihlášky, ak také sú, a preklad nárokov podané on-line vo formáte kódovaných znakov825
(ii) vo všetkých ostatných prípadoch
- ak je poplatok za udelenie zaplatený medzi 1. aprílom 2018 a 31. marcom 2019925
- ak je poplatok za udelenie zaplatený 1. apríla 2019 alebo po tomto dni1 025“.

(4) V článku 2 ods. 1 Poplatkového poriadku bod 11 znie:

EUR
„11. Poplatok za sťažnosť (článok 108), ak je sťažnosť podaná
- fyzickou osobou alebo subjektom uvedeným v pravidle 6 ods. 4 a 51 880
- iným subjektom2 255“

(5) V článku 2 ods. 1 Poplatkového poriadku bod 18 znie:

„18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4)
- ak PCT žiadosť (PCT/RO/101) a medzinárodná prihláška sú podané na Úrade ako prijímacom úrade on-line vo formáte kódovaných znakov0
- vo všetkých ostatných prípadoch130“.

(6) V článku 2 ods. 1 Poplatkového poriadku bod 19 znie:

EUR
„19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2)1 830“.

(7) V článku 2 ods. 2 Poplatkového poriadku bod 7 znie:

EUR
„7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú
7.1 najviac 35 strán a
(i) ak sú 1. apríla 2018 alebo po tomto dni všetky zmeny, doplnky a opravy prihlášky, ak také sú, a preklad nárokov podané on-line vo formáte kódovaných znakov825
(ii) vo všetkých ostatných prípadoch925
– ak je poplatok za udelenie zaplatený medzi 1. aprílom 2018 a 31. marcom 2019
– ak je poplatok za udelenie zaplatený 1. apríla 2019 alebo po tomto dni1 025
7.2 viac ako 35 stránpríslušná
suma na
základe bodu
7.1 plus 15
EUR za 36.
a každú
ďalšiu
stranu“.

(8) Článok 2 Poplatkového poriadku sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Prezident Úradu určí formáty uvedené v článku 2 ods. 1a 2 a môže určiť podmienky, za ktorých bude dokument uvedený v článku 2 ods. 1 a 2 považovaný za podaný on-line vo formáte kódovaných znakov.“.

(9) V článku 14 Poplatkového poriadku odsek 2 znie:

(2) Ak Európsky patentový úrad vypracoval správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, poplatok za prieskum sa zníži o 75 %. Ak bola správa založená na určitých častiach medzinárodnej prihlášky v súlade s článkom 34 ods. 3 písm. c) PCT, poplatok sa nezníži, ak sa skúma predmet vynálezu, ktorý nebol zahrnutý do správy.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2018.

Článok 3

(1) Článok 2 ods. 1 bod 1 Poplatkového poriadku zmenený týmto rozhodnutím sa vzťahuje na európske patentové prihlášky podané 1. apríla 2018 alebo po tomto dni a na medzinárodné prihlášky, ktoré vstúpia do európskej fázy 1. apríla 2018 alebo po tomto dni.

(2) Článok 2 ods. 1 bod 2 tretia odrážka a bod 18 Poplatkového poriadku zmenené týmto rozhodnutím sa vzťahujú na medzinárodné prihlášky podané 1. apríla 2018 alebo po tomto dni.

(3) Článok 2 ods. 1 bod 2 štvrtá odrážka a body 7 a 19 a odsek 2 bod 7 a článok 14 ods. 2 Poplatkového poriadku zmenené týmto rozhodnutím sa vzťahujú na platby uskutočnené 1. apríla 2018 alebo po tomto dni.