Oznámenie č. 255/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Platnosť od 18.09.2018
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 25. septembra 2018 v súlade s článkom 45 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 25. septembra 2018.

255

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2012 bol v Soule prijatý Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 744 z 20. júna 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení 19. júla 2017. Listina o pristúpení bola uložená 25. septembra 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Protokol nadobudne platnosť 25. septembra 2018 v súlade s článkom 45 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 25. septembra 2018.

Do textu protokolu možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 268/10 z 1. októbra 2016.