Oznámenie č. 253/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. septembra 2018 č. 2018/7986:7-60A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.

Platnosť od 13.09.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis

13.09.2018