Opatrenie č. 233/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Platnosť od 07.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH