Oznámenie č. 224/2018 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta

Platnosť od 24.07.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.