Zákon č. 213/2018 Z. z.Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 408/2021 Z. z.)

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, piateho bodu v čl. IV, čl. V a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.