Zákon č. 212/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.10.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I tridsiateho druhého a tridsiateho deviateho bodu a čl. II šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.10.2018 - 30.09.2019