Vyhláška č. 207/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Platnosť od 12.07.2018
Účinnosť od 20.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.2018 Aktuálne znenie