Vyhláška č. 204/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetvíč. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

(v znení č. 225/2018 Z. z.)

Platnosť od 12.07.2018
Účinnosť od 20.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.2018 225/2018 Z. z. Aktuálne znenie