Opatrenie č. 196/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

OBSAH