Vyhláška č. 186/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 1, 10, 12, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2018 - 31.12.2018

Pôvodný predpis

27.06.2018