Oznámenie č. 182/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Platnosť od 22.06.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

182

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 15/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.