Oznámenie č. 168/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

Platnosť od 18.06.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018, a okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Pôvodný predpis

18.06.2018